A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
КУ "Краснокутський Інклюзивно-Ресурсний Центр"
Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

Положення Центру

   ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Краснокутської

районної ради

від 02 березня 2018 року № 302 -VІІ

                                                                       (XXI сесія VII скликання)

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«КРАСНОКУТСЬКИЙ  ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

КРАСНОКУТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    І. Загальні положення

1.1. Цей Статут визначає порядок утворення та припинення, основні правові та економічні засади діяльності, а також правовий статус КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «КРАСНОКУТСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» КРАСНОКУТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.2. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «КРАСНОКУТСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» КРАСНОКУТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ є комунальною установою.

1.3. Повне найменування українською мовою – КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «КРАСНОКУТСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» КРАСНОКУТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Центр).

Скорочене найменування українською мовою – КРАСНОКУТСЬКИЙ ІРЦ.

1.4. Центр створений рішенням Краснокутської районної ради від 02 березня 2018 року №302-VII.

1.5. Засновником центру є Краснокутська районна рада (далі – Засновник). Уповноваженим органом управління є відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації (далі – уповноважений орган управління).

1.6. Юридична адреса Центру – Харківська область, Краснокутський район, смт Краснокутськ, вулиця Заклепенка, 1А.

1.7. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 12 липня    2017 року № 545, іншими актами законодавства та цим Статутом.

1.8. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

1.9. Центр є юридичною особою публічного права, має рахунки в органах Державного казначейства, може мати самостійний баланс, печатку і штампи, бланк із своїм найменуванням.

1.10. Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.

1.11.Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління інших, пов’язаних з ним осіб.

         Доходи (прибутки) Центру використовуються винятково для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

 

ІІ. Мета та завдання Центру

2.1. Центр створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійно-технічної освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі – комплексна оцінка), надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

2.2. Основними завданнями Центру є:

2.2.1. Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого- педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини.

2.2.2. Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної та загальної середньої освіти (не відвідують навчальні заклади), здобувають повну загальну середню освіту у закладах професійно-технічної освіти та не отримують відповідної допомоги.

2.2.3. Ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в Центрі, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини.

2.2.4. Ведення реєстру навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі фахівців дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), навчально-реабілітаційних центрів, громадських об’єднань, за згодою фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами.

 2.2.5. Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої освіти та професійно-технічної з питань організації інклюзивного навчання.

2.2.6. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої освіти та професійно-технічної, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого - педагогічної допомоги таким дітям.

2.2.7. Взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку Центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами.

2.2.8. Надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги таким дітям.

2.2.9. Надання консультативно-психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.

2.2.10. Провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

2.2.11. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, починаючи з раннього віку, в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів; підготовка звітної та аналітичної інформації про результати діяльності Центру для Засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності центру.

 

IІІ. Права та обов’язки центру

3.1. Центр має право:

3.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.

3.1.2. Укладати угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

3.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

3.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

3.1.5. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

3.1.6. Здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи.

3.2. З метою якісного виконання покладених завдань Центр зобов’язаний:

3.2.1. У разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції.

3.2.2. Вносити пропозиції Засновнику, уповноваженому ним органу щодо удосконалення діяльності Центру, розвитку послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

3.2.3. Залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших центрів, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти (шкіл-інтернатів), навчально-реабілітаційних центрів, для проведення комплексної оцінки.

3.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

 

ІV. Організація проведення комплексної оцінки

4.1. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить практичний психолог центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів:

документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

свідоцтва про народження дитини;

індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України, у разі потреби — довідки від психіатра.

4.2. Центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі — заява) за встановленою формою  та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини.

4.3. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу;

зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

документи щодо додаткових обстежень дитини.

4.4. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога, до Центру подаються:

попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

4.5. Центр може проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного закладу освіти, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

4.6. Під час проведення комплексної оцінки фахівці Центру повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

4.7. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

4.8. Комплексна оцінка проводиться фахівцями Центру індивідуально за такими напрямами:

  • оцінка фізичного розвитку дитини;
  • оцінка мовленнєвого розвитку дитини;
  • оцінка когнітивної сфери дитини;
  • оцінка емоційно-вольової сфери дитини;
  • оцінка навчальної діяльності дитини.

4.9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель  лікувальної фізкультури заповнює карту спостереження дитини.

4.10. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.11. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.12. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильності до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.13. Метою проведення оцінки навчальної діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до навчальної програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.14. У разі потреби фахівці Центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

4.15. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в Центрі та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.

Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в Центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

4.16. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців Центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

4.17. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, найменування   закладу освіти (дошкільного, загального середнього, професійно-технічного), напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців Центру, які проводили оцінку.

4.18. Фахівці Центру зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у закладах освіти (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

4.19. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

4.20. Висновок про комплексну оцінку складається у трьох примірниках (два примірники для батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, третій — зберігається в Центрі).

4.21. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному вигляді в Центрі, а також у відповідному навчальному закладі в особовій справі дитини з особливими освітніми потребами після його надання батьками (одним з батьків) або законними представниками такої дитини.

4.22. У разі встановлення фахівцями Центру наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

4.23. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до дошкільного або загальноосвітнього навчального закладу. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до Центру за шість місяців до початку навчального року.

Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до  навчального закладу, який вони обрали, для зарахування дитини.

4.24. Повторна комплексна оцінка фахівцями Центру проводиться у разі:

переведення дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти;

покращення або погіршення стану здоров’я дитини з особливими освітніми потребами, труднощів у засвоєнні навчальної програми.

В інших випадках фахівці Центру забезпечують психолого-педагогічне супроводження такої дитини.

4.25. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного уповноваженого органу управління для проведення  повторної комплексної оцінки психолого-педагогічним консиліумом (далі — консиліум).

Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників уповноважений орган управління зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами  за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.

4.26. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

4.27. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку, що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

 

V. Організація надання психолого-педагогічної допомоги
дитині з особливими освітніми потребами

5.1. Психолого-педагогічна допомога — система психологічних та педагогічних послуг, що надаються дитині з особливими освітніми потребами фахівцями Центру, педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, громадських об’єднань тощо.

5.2. Психолого-педагогічна допомога спрямована на:

соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;

формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти;

розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

За результатами комплексної оцінки фахівці Центру визначають напрями, обсяг психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю — з урахуванням індивідуальної програми реабілітації) та забезпечують її надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять;

надання рекомендацій щодо складення, виконання, коригування індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами в частині надання психолого-педагогічної допомоги, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини;

забезпечення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо);

інформування батьків (одного з батьків) або законних представників дітей з особливими освітніми потребами про наявність мережі закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань для підтримки сімей, які виховують таких дітей.

Психолого-педагогічна допомога надається дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти), здобувають повну загальну середню освіту в професійно-технічних навчальних закладах та не отримують відповідної допомоги.

5.3. Педагогічне навантаження фахівців Центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить
18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми, що становить ставку заробітної плати (посадовий оклад). Крім того, фахівці Центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (одному з батьків) або законним представникам, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні.

5.4. Для організації та обліку роботи фахівці Центру ведуть документацію в електронному та друкованому (письмовому) вигляді відповідно до вимог чинного законодавства.

 

VІ. Управління центром

6.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.

6.2. Засновник:

6.2.1. Приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Центру.

6.2.2. Забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування Центру та організації інклюзивного навчання.

6.2.3. Заслуховує звіт про діяльність Центру.

6.3. Уповноважений орган управління:

6.3.1. Затверджує та змінює  штатний розпис Центру.

6.3.2. Проводить конкурс на зайняття посади директора Центру.

6.3.3. Призначає на посаду та звільняє з посади директора Центру шляхом укладення контракту.

6.3.4. Погоджує графік роботи Центру.

6.3.5. Залучає необхідних фахівців для надання психолого-педагогічної допомоги шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів Центру.

6.3.6. Проводить моніторинг виконання рекомендацій Центру підпорядкованими йому навчальними закладами.

6.4. Поточне керівництво діяльності Центру здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі шляхом укладення контракту та звільняється з посади уповноваженим органом управління за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань діяльності Центру.

На посаду директора Центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

 6.5. Директор Центру:

6.5.1. Планує та організовує роботу Центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців Центру.

6.5.2. Призначає на посади фахівців Центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства.

6.5.3. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

6.5.4. Здійснює оперативне управління майном Центру та його коштами, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів Центру.

6.5.5. Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру.

6.5.6. Представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

6.5.7. Подає Засновнику річний звіт про діяльність Центру.

6.5.8. Здійснює інші повноваження та вирішує інші питання діяльності Центру  відповідно до законодавства.

 

VІІ. Кадрове забезпечення

7.1. Діяльність Центру забезпечують педагогічні працівники, які мають вищу освіту за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичні психологи, вчителі лікувальної фізкультури, медична сестра та бухгалтер.

7.2. На посади педагогічних працівників Центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, при цьому не менше 60 відсотків яких повинні мати стаж роботи три роки за фахом.

7.3. Призначення на посади педагогічних працівників Центру здійснюється директором на конкурсній основі у порядку, визначеному уповноваженим органом управління.

7.4. Обов’язки фахівців Центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

7.5. Посади директора та фахівців Центру прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл - інтернатів) згідно з переліком педагогічних посад.

7.6. Гранична чисельність фахівців Центру становить 12 осіб. У разі потреби Центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів з оплатою за фактично відпрацьований час.

7.7. Для надання психолого-педагогічної допомоги в Центрі вводяться такі посади:

7.7.1. Вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на                              25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення.

7.7.2. Вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на                     12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку.

7.7.3. Практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на               12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів.

7.7.4. Вчителя лікувальної фізкультури з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

7.8. Посада прибиральника приміщень Центру вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 200 кв. метрів площі, що прибирається.

7.9.За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія.

7.10. Кількісний склад фахівців Центру визначається з урахуванням потреб територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами.

 

VІІІ. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

8.1. Матеріально-технічна база Центру включає будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

8.2. Майно Центру належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району та закріплене за Центром на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту та укладених ним угод.

8.3. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

8.4. Джерелами фінансування Центру є кошти Засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

8.5. У Центрі здійснюється оперативний, бухгалтерський облік, ведення статистичної, бухгалтерської та іншої звітності і надання її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку, через централізовану бухгалтерію відділу освіти Краснокутської районної державної адміністрації.

8.6. Керівництво Центру несе відповідальність перед Засновником, уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

ІХ. Припинення центру

9.1. Діяльність Центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію центру приймається Засновником або судом. Припинення діяльності Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

9.2. Під час реорганізації Центру його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається Засновником.

9.3. У разі припинення Центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу районного бюджету.

9.4. Центр вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому законом порядку.

 

Х. Внесення змін та доповнень до Статуту

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту у разі потреби вносяться Засновником шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в установленому законом порядку.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора